×

  
I
N
F
O

Postery Českého hydrometeorologického ústavu

        
Historie znečištění a ochrany čistoty ovzduší
Úvod do kvality ovzduší
Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší a jejich projekce
Emise skleníkových plynů
Emise skleníkových plynů
Měření kvality venkovního ovzduší
Kvalita ovzduší v ČR v roce 2020
Kvalita ovzduší v Praze a Středočeském kraji v roce 2020
Chemické složení atmosférických srážek a atmosférická depozice
Měření polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Modelování kvality ovzduší
Smogový varovný a regulační systém – SVRS
Observatoř Košetice
Kvalita ovzduší v ČR a v Moravskoslezském kraji
Spolupráce plzeňské pobočky ČHMÚ s městem Plzeň při sledování kvality ovzduší ve městě
Letová měření v ČHMÚ – historie a budoucnost
Evropský kontext znečištění ovzduší
Organizační struktura Úseku kvality ovzduší
Vývoj kvality ovzduší v ČR
Vývoj koncentrací SO2 v Podkrušnohoří a dopad na životní prostředí
Historie Observatoře Tušimice
Základní znečišťující látky
Průběžná identifikace zdrojů znečišťování atmosféry (PIZZA)
Laboratoře IM ČHMÚ pro měření kvality venkovního ovzduší
Kvalita ovzduší v regionech České republiky
Kvalita ovzduší - Červená hora, Libavsko
Historie meteorologie a klimatologie v Česku
Meteorologická měření a pozorování
Jak spočítat počasí
Aplikace pro práci meteorologa a klimatologa
Silniční meteorologie
Letecká meteorologie
Biometeorologická předpověď (BMP)
Distanční měření a informace
Speciální aplikované modely
Klimatická změna a její projevy v ČR
Mezinárodní spolupráce
Oddělení biometeorologických aplikací
Fenologická pozorování
Projekt Fenofaze.cz
Praha Klementinum
Praha Klementinum
Monitoring půdního a klimatického sucha
Nový superpočítač a model ALADIN v číslech
Uspořádání a denní chod na Centrálním předpovědním pracovišti
Praha Klementinum
Předpovědní a výstražná služba, extrémní počasí
Meteorologická stanice Červená
Meteorologická měření a pozorování v okolí stanice Červená
Meteorologická měření a pozorování v okolí stanice Červená 2
Klimatologické charakteristiky stanice Červená
Klimatologické charakteristiky stanice Červená 2
Klimatická změna v oblasti Červené hory
František Ignác Kassián Halaška
Historie hydrologie na území Čech, Moravy a Slezska
Historie hydrologických extrémů na území Čech, Moravy a Slezska
Oběh vody v povodí
Pozorovací sítě povrchových vod
Pozorovací sítě podzemních vod
Jak se měří vodní stav?
Jak se měří průtok vody?
Kontinuální měření průtoku pomocí ultrazvukového signálu
Co se děje s naměřenými daty?
Pevné matrice jako součást vodního ekosystému
Využití hydrologických dat
Předpovědní systém AquaLog a DELFT-FEWS v povodí Labe
Typy povodní
Nedávné povodňové katastrofy v České republice I.
Nedávné povodňové katastrofy v České republice II.
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Činnost oddělení hydrologických předpovědí
Nástroje předpovědní a povodňové služby
Vzorky pro bioakumulační monitoring
Kvalita podzemních vod
Hydrologické poměry Libavska
Pramen řeky Odry
Historie oblasti Libavska
Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Libavsko
Živá příroda Libavska