×

  
I
N
F
O

Postery Českého hydrometeorologického ústavu

        
Historie znečištění a ochrany čistoty ovzduší
Úvod do kvality ovzduší
Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší a jejich projekce
Emise skleníkových plynů
Emise skleníkových plynů
Měření kvality venkovního ovzduší
Kvalita ovzduší v ČR v roce 2020
Kvalita ovzduší v Praze a Středočeském kraji v roce 2020
Chemické složení atmosférických srážek a atmosférická depozice
Měření polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Modelování kvality ovzduší
Smogový varovný a regulační systém – SVRS
Observatoř Košetice
Kvalita ovzduší v ČR a v Moravskoslezském kraji
Spolupráce plzeňské pobočky ČHMÚ s městem Plzeň při sledování kvality ovzduší ve městě
Letová měření v ČHMÚ – historie a budoucnost
Evropský kontext znečištění ovzduší
Organizační struktura Úseku kvality ovzduší
Vývoj kvality ovzduší v ČR
Vývoj koncentrací SO2 v Podkrušnohoří a dopad na životní prostředí
Historie Observatoře Tušimice
Základní znečišťující látky
Průběžná identifikace zdrojů znečišťování atmosféry (PIZZA)
Laboratoře IM ČHMÚ pro měření kvality venkovního ovzduší
Kvalita ovzduší v regionech České republiky
Kvalita ovzduší - Červená hora, Libavsko
Historie meteorologie a klimatologie v Česku
Meteorologická měření a pozorování
Jak spočítat počasí
Aplikace pro práci meteorologa a klimatologa
Silniční meteorologie
Letecká meteorologie
Biometeorologická předpověď (BMP)
Distanční měření a informace
Speciální aplikované modely
Klimatická změna a její projevy v ČR
Mezinárodní spolupráce
Oddělení biometeorologických aplikací
Fenologická pozorování
Projekt Fenofaze.cz
Praha Klementinum
Praha Klementinum
Monitoring půdního a klimatického sucha
Nový superpočítač a model ALADIN v číslech
Uspořádání a denní chod na Centrálním předpovědním pracovišti
Praha Klementinum
Předpovědní a výstražná služba, extrémní počasí
Meteorologická stanice Červená
Meteorologická měření a pozorování v okolí stanice Červená
Meteorologická měření a pozorování v okolí stanice Červená 2
Klimatologické charakteristiky stanice Červená
Klimatologické charakteristiky stanice Červená 2
Klimatická změna v oblasti Červené hory
František Ignác Kassián Halaška
Historie hydrologie na území Čech, Moravy a Slezska
Historie hydrologických extrémů na území Čech, Moravy a Slezska
Oběh vody v povodí
Pozorovací sítě povrchových vod
Pozorovací sítě podzemních vod
Jak se měří vodní stav?
Jak se měří průtok vody?
Kontinuální měření průtoku pomocí ultrazvukového signálu
Co se děje s naměřenými daty?
Pevné matrice jako součást vodního ekosystému
Využití hydrologických dat
Předpovědní systém AquaLog a DELFT-FEWS v povodí Labe
Typy povodní
Nedávné povodňové katastrofy v České republice I.
Nedávné povodňové katastrofy v České republice II.
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Činnost oddělení hydrologických předpovědí
Nástroje předpovědní a povodňové služby
Vzorky pro bioakumulační monitoring
Kvalita podzemních vod
Hydrologické poměry Libavska
Pramen řeky Odry
Historie oblasti Libavska
Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Libavsko
Živá příroda Libavska
Nové rozvodnice povodí 4. řádu