Hydrologická ročenka České republiky

2022Hydrologická ročenka, vypracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem na základě pověření Ministerstva životního prostředí, je dokumentem prezentujícím výsledky sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České republice. Zpracování hydrologické ročenky je úzce provázáno s hydrologickou bilancí, kterou ústav zpracovává podle Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. Obsah této ročenky vychází ze zpracovaných výsledků měření a pozorování v roce 2022 a jejich ročního hodnocení vzhledem k dlouhodobým charakteristikám za referenční období 1991–2020. Ročenka z roku 2022 se skládá ze tří hlavních kapitol, zahrnujících hydrologickou charakteristiku roku 2022, hydrologickou bilanci množství vody a bilanci jakosti vody.

9.2 °C
průměrná teplota v ČR
634 mm
průměrný srážkový úhrn v ČR
+0.9 °C
odchylka od normálu 1991-2020
93 %
srážkového normálu 1991-2020

Průměrná roční teplota za rok 2022 dosáhla 9,2 °C, což je o 0,9 °C nižší než průměr za období 1991–2020. Přesto se rok 2022 řadí mezi roky s teplotami nad dlouhodobým normálem. Z hlediska průměrné roční teploty vzduchu od roku 1961 byl rok 2022 pátým nejteplejším. Během roku 2022 byly zaznamenány dva měsíce s výrazně nadnormálními teplotami, červen a říjen, kdy odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu činila +2,2 °C, resp. +2,5 °C. Na druhé straně duben byl výrazně podnormální, s odchylkou –2,1 °C od dlouhodobého průměru.

Roční úhrn srážek za rok 2022 činil 634 mm, což představuje 93 % dlouhodobého průměru z let 1991–2020, a charakterizuje tak tento rok jako srážkově normální. Nejvíce srážek spadlo v měsících červnu a září, které byly hodnoceny jako srážkově nadnormální s úhrny 124 %, resp. 135 % běžného normálu. Naopak březen byl výrazně podnormální, s měsíčním srážkovým úhrnem pouze 35 % průměru. Rozložení srážek na území České republiky bylo nerovnoměrné: v Čechách průměrně spadlo 656 mm srážek, což je 96 % normálu, zatímco na Moravě a ve Slezsku to bylo jen 591 mm, což představuje 85 % normálu.

Množství zásob vody ve sněhové pokrývce v roce 2022 bylo hodnoceno jako výrazně podprůměrné. Nejvyšší akumulace vody ve sněhu během zimní sezóny 2021/2022 byla zaznamenána 7. února 2022, přičemž odhad celkového množství vody ve sněhu na území České republiky dosáhl přibližně 1,294 mld. m3. To odpovídá průměrné hodnotě přibližně 16,4 mm (16,4 litrů na metr čtvereční). Nejvyšší sněhové pokrytí bylo naměřeno na Šumavě a v Krkonoších, kde v Krkonoších dosahovalo téměř 160 cm. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1991–2020 byly zásoby sněhu v první dekádě února u většiny sledovaných povodí mírně podprůměrné nebo blízké průměru.

49 - 76 %
podíl dlouhodobého ročního odtoku v závěrových profilech hlavních toků
50 %
průměrný podíl dlouhodobých průtoků v březnu v profilech hlavních toků
11 %
podíl profilů s minimálními průtoky (Q355d) překračujícími 30 dní v roce
2
výskyty povodní o době opakování 20-50 let

Povrchové vody

Celkový odtok vodních toků v roce 2022 lze ve srovnání s průměrnými průtoky za období 1991–2020 hodnotit jako podprůměrný až silně podprůměrný. Měsíční průměrné průtoky se vyznačovaly značnou proměnlivostí jak v časovém, tak v regionálním měřítku, přičemž většinou převažovaly hodnoty podprůměrné až silně podprůměrné.

Závěrovými profily hlavních vodních toků (Labe, Odry, Dyje a Moravy) proteklo 49 až 76 % dlouhodobého ročního průměru. Ze všech měsíců byl březen nejvíce podprůměrný, kdy průtoky ve většině případů nepřesáhly ani 50 % měsíčního průměru. Hodnocení odtoku z hlediska výskytu období minimálních průtoků naznačuje, že rok 2022 byl v některých regionech charakterizován jako suchý. Zvláště ve druhé polovině roku byl v některých měřených profilech zaznamenán velký počet dnů s průtokem nižším nebo rovným 355dennímu průtoku (Q355d).

Co se týče povodňových událostí, nejčastěji se vyskytovaly odtokové události letního typu s přívalovým charakterem, převážně v průběhu června a srpna. Ve dvou z hodnocených profilů byla dokonce překročena hodnota 20letého průtoku.

Obr. 1 Roční výška odtoku v porovnání s dlouhodobým průměrem 1991-2020 [0,72 MB]
Obr. 2 Počet dní s průtokem Q355d a menším v roce 2022 [0,38 MB]
25 %
podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální roční hladinou
46 %
podíl hlubokých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální roční hladinou
65 %
normálu průměrně odteklo jako celkový základní odtok

Podzemní vody

Hladina podzemní vody v mělkém oběhu a vydatnost pramenů byla v roce 2022 celkově mírně, resp. silně podnormální, stav se však regionálně lišil. Celkově byla hladina v mělkých vrtech u 6 % objektů mimořádně, 19 % silně a 17 % mírně podnormálních, u 48 % objektů normální, 5 % mírně, 5 % silně nebo mimořádně nadnormální.

Normálního ročního maxima dosáhla hladina i vydatnost v únoru. Poté hladina klesala a vydatnost se zmenšovala až do srpna, kdy nastalo u mělkých vrtů roční mírně podnormální minimum. Stav hladiny i vydatnosti byl od března silně podnormální a zhoršoval se až do června, kdy byla vydatnost dokonce celkově mimořádně podnormální. Od července se stav hladiny začal v některých dílčích povodích zlepšovat až na normální a ke zlepšení na celkově normální stav došlo v září. Na části území sucho přetrvávalo až do konce roku (Ohře, Dolního Labe a ostatní přítoky Labe). Naopak v některých dílčích povodích hladina stoupala až na nadnormální (Horní a Dolní Vltava a Berounka) v prosinci. Ve většině dílčích povodí se vydatnost, s výjimkou zvětšení v září na normální stav, zmenšovala až na roční silně podnormální minimum v listopadu. Nicméně na části území byla vydatnost v druhé polovině roku normální až nadnormální.

U hlubokých vrtů na území ČR opět pokračovalo sucho z předcházejících let, pouze ve východních Čechách a na Moravě ještě během jara trvalo zlepšení stavu hladiny z předešlého roku. Celkově byla hladina hlubokých zvodní v roce 2022 silně podnormální, 22 % objektů bylo mimořádně, 24 % silně a 12 % mírně podnormálních, 38 % objektů bylo normálních a pouze 3 % byla mírně nadnormální. Na začátku roku byla hladina mírně podnormální, resp. normální, od silně podnormálního ročního maxima v březnu stagnovala, poté začala klesat, takže od června do srpna byla mimořádně podnormální. Následovala stagnace až na silně podnormální minimum v listopadu a v prosinci byla hladina opět mimořádně podnormální. V severočeské křídě a jihočeských pánvích byla hladina silně nebo mimořádně podnormální během celého roku. Naopak v cenomanu severočeské křídy, který má výrazně víceletý režim, byla hladina celoročně normální.

Celkový základní odtok byl mírně až silně podnormální (v průměru odteklo 65 % normálu).

Obr. 3 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v dílčích povodích v roce 2022 ve srovnání s dlouhodobými hodnotami za období 1991-2020 [1,39 MB]
Obr. 4 Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech ve skupinách hydrogeologických rajonů v roce 2022 ve srovnání s dlouhodobými hodnotami za období 1991-2020 [2,39 MB]
71 - 84 %
podíl dlouhodobého ročního odtoku v Čechách
52 - 62 %
podíl dlouhodobého ročního odtoku na Moravě
68 - 86 %
podíl dlouhodobého ročního základního odtoku v Čechách
52 - 63 %
podíl dlouhodobého ročního základního odtoku na Moravě

Bilance množství vody v bilančních oblastech

Teplotně byl rok 2022 nadnormální (+9,2 °C), s regionálními odchylkami od +0,7 °C v oblastech Odra a Olše a Morava do +1,1 °C v oblasti Ohře a Bílina. Teplotně nadnormálními měsíci napříč ČR byly zejména únor (+3,0 až +3,4 °C), leden, květen a srpen. Silně nadnormální byl s odchylkami +1,8 °C až +2,9 °C také červen a říjen. Duben byl výjimečně chladný, s odchylkami −1,9 °C až −2,4 °C.

Srážkově byl rok normální (633 mm, 93 % normálu), s nejnižším úhrnem srážek v oblasti Morava (84 % normálu) a nejvyšším v oblasti dolní Vltava a Sázava (106 % normálu). Měsíce březen, říjen a listopad byly silně podnormální v některých oblastech, zatímco září bylo nadnormální, obzvláště v Čechách (133 až 169 % normálu). Z hlediska zásob vody ve sněhové pokrývce byl rok 2022 silně až mimořádně podnormální.

Z hlediska přirozeného odtoku byl rok silně podprůměrný na Moravě (52 až 62% Qa) a mírně podprůměrný až průměrný v Čechách (71 až 84% Qa). V lednu a únoru byl odtok převážně průměrný. V březnu došlo v důsledku kombinace teplé zimy s minimem sněhu a převážně silně podnormálních březnových srážek namísto obvyklého nárůstu odtoku naopak k jeho poklesu, a průtoky tak byly převážně podprůměrné nebo silně podprůměrné, průtok Dyje byl mimořádně podprůměrný (29 %). V dubnu se odtok v reakci na převážně silně podnormální teploty a normální až nadnormální srážky odtok mírně zlepšil, takže byl převážně průměrný, silně podprůměrný odtok zůstal v oblastech dolní Vltava a Sázava, dolní Labe a Morava (33 až 43 %), v oblasti Dyje byl dokonce opět mimořádně podprůměrný (30 %). Odtok v květnu byl průměrný nebo podprůměrný, v oblastech Odra a Olše, Morava a Dyje byl silně podprůměrný (39 až 41 %). Často vyšší srážky vzhledem k silně nadnormálním teplotám odtok v červnu příliš nezlepšily, takže byl nejčastěji podprůměrný (kolem 50 %), v oblastech Ohře a Bílina a Morava, kde byly srážky nižší, byl odtok silně podprůměrný (35 až 40 %). Naopak v oblastech horní Vltava a dolní Vltava a Sázava, kde byly srážky silně nadnormální, se odtok zlepšil na průměrný. Odtok v červenci se regionálně lišil, mimořádně podprůměrný byl odtok v oblastech Ohře a Bílina a Morava (19 až 23 %), silně podprůměrný byl odtok v BO horní Labe, Odra a Olše a Dyje (27 až 37 %), naopak v oblasti dolní Labe byl odtok nadprůměrný (124 %). V srpnu byl odtok převážně průměrný, silně podprůměrný odtok trval v oblasti Ohře a Bílina (27 %). V září došlo v důsledku podnormálních teplot, a v Čechách také nadnormálních srážek, ke zvýšení odtoku nejčastěji na průměrný, v oblastech horní Vltava a Berounka byl odtok nadprůměrný, v oblasti dolní Vltava a Sázava silně nadprůměrný (197 %). Odtok v říjnu byl průměrný nebo podprůměrný, nadprůměrný odtok trval v oblastech dolní Vltava a Sázava. Také v listopadu byl odtok často průměrný nebo podprůměrný, silně podprůměrný byl odtok v oblastech horní Labe, Ohře a Bílina, Odra a Olše a Dyje, v oblastech Morava byl odtok mimořádně podprůměrný (30 %). Odtok v prosinci byl v důsledku regionálně často vyšších srážek převážně průměrný, v oblastech horní Vltava a Odra a Olše byl odtok nadprůměrný, v oblasti dolní Vltava a Sázava byl odtok silně nadprůměrný (226 %) v oblasti Ohře a Bílina a dolní Labe ale trval podprůměrný odtok.

Základní odtok byl v Čechách převážně podnormální (68 až 86 %), na Moravě silně podnormální (52 až 63 %). Zásoby podzemní vody se nejvíce snížily v oblastech horní Labe a Ohře a Bílina, zatímco v oblasti dolní Labe došlo k mírnému nárůstu.

Obr. 5 Odtoková výška v bilančních oblastech v roce 2022 [0,24 MB]
Obr. 6 Výška základního odtoku v bilančních oblastech v roce 2022 [0,30 MB]
77 %
sledovaných farmak nad mezí stanovitelnosti na alespoň jednom profilu
57 %
sledovaných pesticidů nad mezí stanovitelnosti alespoň na jednom profilu
51 %
ukazatelů zařazeno do V. třídy kvality vody (velmi silně znečištěná voda) na alespoň jednom profilu

Bilance kvality povrchové vody

Hodnocení jakosti povrchových vod v roce 2022 bylo provedeno na různém počtu profilů od 1 do 918, s využitím ČSN 75 7221 a NV č. 401/2015 Sb. Nejčastěji monitorované ukazatele zahrnovaly základní fyzikálně-chemický rozbor a živiny. Významně překročené limity či horší třídy ukazatelů byly zaznamenány u forem dusíku (amoniakální a dusičnanový), celkového dusíku a fosforu, Escherichia coli a termotolerantních koliformních bakterií. Z organických látek byly často zjištěny zvýšené koncentrace některých pesticidů, zejména alachloru a metolachloru, a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), hlavně fluoranthenu a benzo(ghi)perylenu.

Pro kovy a metaloidy byla stanovena limitní hodnota ve většině profilů, přičemž nejširší monitoring probíhal v dílčích povodích Dyje a Moravy a přítoků Váhu. Vyskytující se prioritní nebezpečné látky zahrnovaly rozpuštěné kadmium, nikl, olovo a rtuť, s vyšším výskytem kadmia v severních Čechách a severozápadních Čechách (Jáchymovský potok, Polava, Desná) a niklu v povodí Ohře a Dyje. Nejzatíženějším tokem z hlediska výskytu kadmia, zinku a olova byla Litavka.

Mikrobiologické ukazatele často překračovaly limitní hodnoty, zejména termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky. Escherichia coli nevyhověla limitům na téměř polovině profilů.

Nejčastěji detekovaná farmaka, byla léky karbamazepin, diklofenak a ibuprofen s výskytem nad mezí stanovitelnosti 47 až 80 % (měřeno na 247 až 250 profilech). Vysoký podíl výskytu (88–99 % profilů) zaznamenaly i léky na dnu oxypurinol, lék na vysoký krevní tlak telmisartan a antidepresivum oxazepam, které ale byly stanovovány pouze na malém počtu profilů (5 až 28).

Pesticidy byly hodnoceny samostatně na 464 profilech, přičemž nejčastěji se vyskytovaly metabolity metazachloru, metolachloru, alachloru a glyfosátu, zejména v povodích Dyje a horního a středního Labe. Všechny výše uvedené látky byly nad mezí stanovitelnosti na 53 až 76 % vzorků z 265 až 425 profilů. Významný výskyt pesticidů byl zejména na tocích v dílčím povodí Dyje (Svratka v Rajhradě) a Horního a středního Labe (Cidlina v Lukové a Sánech). Vyšší výskyt pesticidů byl nalezen také na některých tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu (Velička, Blata) a menších přítocích Lužnice, Vltavy a Sázavy (Bechyňský potok, Třebonínský potok, Šlapanka).

Obr. 7 Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod v dílčích povodích dle ČSN 75 7221 v roce 2022. Třídy reprezentují kategorie znečištění vody I-V, neznečištěná, mírně znečištěná, znečištěná, silně znečištěná a velmi silně znečištěná voda.
Obr. 8 Počet pesticidů měřených a nalezených na profilech povrchových vod v roce 2022 [1,20 MB]
94 %
podíl mělkých vrtů s překročenými limity znečišťujících látek
56 %
podíl objektů podzemních vod se stanovenou přítomností pesticidů ve vzorcích
10 %
podíl vzorků podzemních vod s nadlimitními koncentracemi dusičnanů

Bilance kvality podzemní vody

Z vyhodnocení jakosti podzemních vod v roce 2022 vyplývá, že nejčastěji nadlimitní hodnoty vykazovaly amonné ionty a dusičnany (11 % a 10 % vzorků), dále fosforečnany, chloridy a sírany (okolo 3 %). V oblasti organického znečištění byl rozpuštěný organický uhlík nadlimitní v 6 % vzorků a CHSKMn v 13 %. U toxických kovů jsou dlouhodobě významnými polutanty v podzemních vodách kobalt a arsen (4 % nadlimitních vzorků), kadmium (3 %), hliník, nikl (2 %), molybden a zinek (1 %).

Ze skupiny těkavých organických látek se nejčetněji v podzemních vodách vyskytují toluen, tetrachlorethen, trichlormethan, xyleny, trichlorethen a dichloretheny.

U polycyklických aromatických uhlovodíků se v nadlimitních koncentracích nejčastěji vyskytovaly polutanty s nejpřísnějším limitem a to fenantren (4 %) a chrysen (3 %). Ostatní látky jsou v nadlimitních koncentracích u méně než 2 % případů.

Těkavé organické látky jako toluen, tetrachlorethen a trichlormethan byly často detekovány v podzemních vodách. U PAU byl fenantren (4 %) a chrysen (3 %) nad limitními hodnotami, ostatní látky méně než ve 2 % případů.

Pesticidy vykazovaly nadlimitní hodnoty zejména u metabolitů herbicidů zejména chloridazonu (téměř třetina pozitivních vzorků) a chloracetanilidů (zejména metabolity metazachloru, alachloru, metolachloru, acetochloru a dimethachloru, více než 10 % vzorků). Dále byly časté metabolity chlorthalonilu, AMPA (metabolit glyfosátu) a 2-hydroxyatrazin (metabolit herbicidu atrazin).

Léčiva (36 látek) byla prokázána ve vzorcích vody u 84 objektů (více než 12 % lokalit), přičemž častější překročení limitů bylo zaznamenáno u mělkých vrtů.

Obr. 9 Amonné ionty, dusitany a dusičnany v podzemních vodách v roce 2022 [0,93 MB]
Obr. 10 Počet nalezených pesticidů na jednotlivých objektech v podzemních vodách v roce 2022 [0,72 MB]
227 kt
roční odtok nerozpuštěných látek z ČR
408 Bq.l-1
maximální aktivita tritia v povrchové vodě v okolí jaderné elektrárny Dukovany
391 µg.kg-1
koncentrace rtuti v rybách v profilu Labe – Obříství
43 %
podíl profilů s nadlimitní koncentrací benzo[a]pyrenu v bentosu
27.5 °C
nejvyšší průměrná denní teplota vody v hodnocených profilech

Bilance kvality vody – plaveniny a sedimenty, radiochemie, bioakumulace a teplota vody

Monitoring plavenin na 37 profilech v roce 2022 zahrnoval epizody zaznamenané v lednu, únoru a prosinci při tání sněhu a po srážkách v červnu až srpnu. Nejvyšší denní koncentrace plavenin byly zaznamenány v rozmezí 43 mg·l–1 až 1 481 mg·l–1, s maximem 10 055 mg·l–1 na stanici Prusy – Moštěnka v červnu. Na 12 z 27 lokalit s celoročním pozorováním byl překročen limit pro nerozpuštěné látky. Na stanici Labe – Němčice byl vyhodnocen dne 18. 2. 2022 nejvyšší denní odtok plavenin, a to 13 000 tun. Z povodí ČR za rok odteklo celkem 227 000 t nerozpuštěných látek.

Chemický stav sedimentů a plavenin byl hodnocen podle 135 chemických látek. Nejvyšší koncentrace byly zaznamenány u polyaromatických uhlovodíků a ftalátů (DEHP), ostatní prioritní látky např. hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, tributylcín, chloralkany C10–13, perfluorované látky a hexabromcyklododekan byly zjištěny v řádově nižších koncentracích. Nejvýznamnější znečištění podle počtu látek v nadlimitních koncentracích bylo zjištěno v dílčím povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe a v dílčím povodí Horní a střední Labe. V profilech dílčího povodí Morava a přítoky Váhu byly evidovány nadlimitní koncentrace výhradně u polyaromatických uhlovodíků, v dílčích povodích Dyje a Horní Odra navíc ojediněle u olova, niklu, tributylcinu a hexachlorbenzenu. Lokalitou s nejširším spektrem nadlimitních kontaminantů je Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou.

Analýza trendu prostřednictvím Mann-Kendallova testu prokázala rostoucí trend u vybraných ukazatelů znečištění. Rostoucí trend byl zaznamenán u sedmi nebezpečných látek v plaveninách a u šesti látek v sedimentech na 9 lokalitách. Klesající trend byl pozorován u většiny cizorodých látek.

Radiologické zatížení povrchových vod a sedimentů přetrvává v místech bývalé těžby uranových rud. Nejvyšší obsah uranu (236 µg·l–1) byl zjištěn v okolí Dolního Rožínky a vysoké aktivity radia 226 a tritia byly změřeny na několika lokalitách. Nejvyšší aktivita 300 mBq·l–1 izotopu radia 226 byla změřena na profilu Krásný Jez na povrchovém toku Havraní potok u Slavkova, v západočeské oblasti výskytu uranových rud. Aktivita tritia v povrchové vodě v okolí jaderné elektrárny Dukovany na profilu Jihlava – Mohelno dosáhla hodnoty až 408 Bq·l–1. V povrchové vodě na profilech řeky Vltavy pod jadernou elektrárnou Temelín byly změřeny aktivity tritia jednorázově až 222 Bq·l–1.

V roce 2022 byl proveden bioakumulační monitoring vodních ekosystémů na českých a moravských řekách, zaměřený na látky akumulující se ve vodních organismech - rybách, rybím plůdku a bentosu. Bylo analyzováno přes 60 nebezpečných látek včetně ftalátů, polybromovaných difenyletherů a perfluorovaných sloučenin. Nejvyšší koncentrace rtuti překračující normu environmentální kvality (20 µg·kg–1) byly zjištěny v rybách na Labe – Obříství (391 µg·kg–1) a v bentosu na profilů Bečva – Troubky (126 µg·kg–1). Perfluorooktansulfonát (PFOS) překročil normu v 43 % případů v rybím plůdku. Výsledky ukázaly významnou kontaminaci vodních ekosystémů nebezpečnými látkami.

Rok 2022 byl teplotně nadnormální, s průměrnými ročními teplotami vody srovnatelnými s lety 2019 a 2020. V červnu byly zaznamenány rekordně vysoké teploty vody nad 20 °C na mnoha stanicích. Nejvyšší průměrná denní teplota vody v hodnocených profilech (27,5 °C) byla zaznamenána 30. 6. v profilu Uherský Brod na Olšavě. Celkem ve 14 profilech pak byly maximální průměrné denní teploty vody zaznamenány koncem června případně hned první červencový den.

Obr. 11 Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod dle ČSN 75 7221 v roce 2022.
Obr. 12 Koncentrace nebezpečných látek v dospělých rybách. Ww – mokrá váha, PCB – polychlorované bifenyly, PBDE – polybromované difenylethery, DEHP – di(2-ethylhexyl)ftalát, PFOS – Perfluorované sloučeniny.